• عنوان سند : جریمه تأخیر پرداخت مالیات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۱۶۸۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۱۰/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

جریمه تأخیر پرداخت مالیات

  • شماره : ۲۴۰۰۳۱۶۸۳

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۱۰/۰۲

  • تعداد بازدید : 85

اين سند بخشنامه وزارت مالیه است که برای اداره مالیه ایالتی خراسان ارسال شده و در آن تا 10شهریور1310 برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مهلت داده شده و تأخیر پرداخت از این تاریخ مشمول پرداخت جریمه است. و جریمه آن پرداخت دوعشر مالیات سالیانه تا 12فروردین1310 و یک عشر اضافه برای هر ماه تاخیر از 12فروردین1310  تعیین شده است.