• عنوان سند : تصويب مقرري براي خبازخانه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۸۱۷۰
  • تاریخ سند : ۱۲۹۶/۱۱/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

تصويب مقرري براي خبازخانه

  • شماره : ۲۴۰۰۲۸۱۷۰

  • تاریخ : ۱۲۹۶/۱۱/۱۱

  • تعداد بازدید : 48

شرح: اين سند نامة رياست وزراء به وزارت ماليه است که در آن آمده هيئت وزراء تصويب نموده ماهي يکصدو هشتاد تومان از برج حوت امسال به خبازخانه و ماهي پنجاه تومان اضافه حقوق به آقاي شيخ حسن‌خان مادامي که متصدي رياست خبازخانه است پرداخت شود.