• عنوان سند : آئین‌نامه امتحانات نهائی دانش آموزان
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۴۰۵۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۹/۱۹
  • تعداد صفحات : ۴

آئین‌نامه امتحانات نهائی دانش آموزان

  • شماره : ۲۹۷۰۰۴۰۵۴

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۹/۱۹

  • تعداد بازدید : 66

 

شرح: بخشنامة ادارة امتحانات و برنامه‌های ادارة فرهنگ به همراه آئین‌نامه امتحانات نهائی مصوب آذر1319 برای اجرا با اشاره به چند نکته شامل اینکه سوالات امتحانات متوسطه در پایتخت و به صورت یکنواخت تصحیح می‌شود و آموزشگاه‌های موفق تشویق می‌شوند و این که تغییرات امتحانی مندرج در این آئین‌نامه از جمله دروسی که برای امتحان اضافه شده‌اند تذکر داده شود. در این آئین‌نامه، در بارة داوطلبان متفرقه و همچنین نمره‌های سه گانه کلاس‌های نهائی شامل کلاس‌های متوسطه سوم، پنجم، ششم و نیز کلاس ششم ابتدائی مقرراتی وضع شده است.