• عنوان سند : تکالیف کدخدایان در امور مربوط به نظام وظیفه و آمار و ثبت حوال
  • شماره سند : ۲۹۳۱۱۳۱۸۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۰۹/۱۹
  • تعداد صفحات : ۴

تکالیف کدخدایان در امور مربوط به نظام وظیفه و آمار و ثبت حوال

  • شماره : ۲۹۳۱۱۳۱۸۸

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۰۹/۱۹

  • تعداد بازدید : 80

 

شرح سند: نامة فرمانداری تهران به وزارتخانه‌های جنگ، دادگستری و کشور و بیان آئین نامه مصوب هیئت وزیران در 16ماده در خصوص تکالیف کدخدایان در امور مربوط به نظام وظیفه و آمار و ثبت احوال شامل انتشار آگهی نظام وظیفه، وادار کردن احضار شدگان به حضور در محل مقرر، تحقیق در مورد غایبین و اعلام وضعیت آنان به حوزة سربازگیری و ثبت احوال نوزادان و مردگان.