• عنوان سند : ممنوع بودن تشکیل اجتماعات در اداره‌ها
  • شماره سند : ۲۴۰۳۷۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۰۰/۰۹/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

ممنوع بودن تشکیل اجتماعات در اداره‌ها

  • شماره : ۲۴۰۳۷۸۱

  • تاریخ : ۱۳۰۰/۰۹/۰۴

  • تعداد بازدید : 66

شرح سند: نامة رئیس الوزراء به وزارت مالیه درخصوص ممنوع بودن تشکیل اجتماعات در اداره‌ها برخلاف قواعد جاری و تحت عناوین مختلف مانند اتحادیه به دلیل مخالفت آن با قانون و حسن اداره و انتظام.