• عنوان سند : معاینة پزشکی دانش آموزان
  • شماره سند : ۲۹۷۲۶۶۱۲
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۰۹/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

معاینة پزشکی دانش آموزان

  • شماره : ۲۹۷۲۶۶۱۲

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۰۹/۰۳

  • تعداد بازدید : 65

 

شرح سند: نامة وزیر فرهنگ به وزیر بهداری، درخصوص اعلام نیاز دانش آموزان برای راهنمایی جهت رعایت اصول بهداشتی و درخواست کمک از پزشکان اداره‌ها بهداری برای معاینه پزشکی دانش آموزان آموزشگاه‌های هر محل در سراسر کشور.