• عنوان سند : ابلاغ بخشنامة ماليه درخصوص اصلاح ماده واحدة سوم و چهارم قانون دخانيات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۱۹۲۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۹/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ بخشنامة ماليه درخصوص اصلاح ماده واحدة سوم و چهارم قانون دخانيات

  • شماره : ۲۴۰۰۳۱۹۲۲

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۹/۰۱

  • تعداد بازدید : 78

 

شرح: سند بخشنامة وزارت مالیه، در مورد مصوبة جدید مجلس درخصوص قانون دخانیات که از طرف پیشکار مالیه ایالتی خراسان صادر شده است. در این بخشنامه، به موسسة دخانیات اجازه داده شده نسبت به هر یک از اجناس دخانیه که انحصار آن را بدست نگرفته با اخذ حقوق مربوط مصوب در بخشنامه، تمام یا قسمتی از آن جنس را آزاد نماید. از جمله حقوق مربوط قیمت انواع توتون و تنباکو برای سیگار و چپق به تفکیک شهرهای مختلف است که قیمت های مختلف دارند.