• عنوان سند : نظامنامه بازرسی فنی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۶۹۶۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۶/۰۳
  • تعداد صفحات : ۲

نظامنامه بازرسی فنی

  • شماره : ۲۹۷۰۰۶۹۶۸

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۶/۰۳

  • تعداد بازدید : 191

نظامنامه بازرسی فنی در 13 ماده که به تصویب شورای عالی معارف رسیده است. مبنی بر این که بازرسان فنی اداره معارف در هر محل از میان دبیران  و آموزگاران لایق محل در رشته‌های علمی و ادبی انتخاب می‌شوند و آن‌ها باید به بازرسی آموزشگاه‌ها و وضعیت مدارس و تحصیل محصلان  و شيوه تدریس آموزگاران پرداخته و به اداره  معارف گزارش نمایند.