• عنوان سند : جدايی یازده قریه از رضائیه و انضمام آن به شاهپور
  • شماره سند : ۰۲۷۵-۰۴۶۸۷۹-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۰۶/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

جدايی یازده قریه از رضائیه و انضمام آن به شاهپور

  • شماره : ۰۲۷۵-۰۴۶۸۷۹-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۰۶/۲۶

  • تعداد بازدید : 168

نامه وزارت کشور، متضمن مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر جدايی یازده قریه شامل آبگرم، پست سربازی، تیزخر، زیندشت، مغول خرابه، تمر، علی آباد جدید، خان تختی، علی آباد میناس و ... از شهرستان رضائیه و انضمام آن به بخش حومه شهرستان شاهپور.