• عنوان سند : رعایت نظامنامه اموال دولتی در تحویل و تحول اداری
  • شماره سند : ۷۲۱۲-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۰۶/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

رعایت نظامنامه اموال دولتی در تحویل و تحول اداری

  • شماره : ۷۲۱۲-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۰۶/۱۷

  • تعداد بازدید : 200

بخشنامه رئیس اداره حسابداری وزارت معارف، درخصوص انجام تشریفات نظامنامه اموال دولتی شامل چگونگی تحویل اثاثیه اسقاط تفکیک شده از اموال جمعی به همراه فهرست آن‌ها و اعلام به حسابداری.