• عنوان سند : تقسیم دهات خرده مالکان
  • شماره سند : ۰۰۴۳-۰۵۶۸۶۰-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۴/۰۶/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

تقسیم دهات خرده مالکان

  • شماره : ۰۰۴۳-۰۵۶۸۶۰-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۴۴/۰۶/۱۶

  • تعداد بازدید : 169

اطلاعیه اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی شهرستان گرمسار به خورده مالکانی که بیش از یک ده دارند که با استناد به ماده دوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی می توانند ده مورد نظر خود را انتخاب کنند و مازاد طبق این قانون تقسیم می‌شود.