• عنوان سند : تذکر به شترداران ایرانی عازم ترکیه جهت اخذ ویزا
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۱۴۵۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۶/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

تذکر به شترداران ایرانی عازم ترکیه جهت اخذ ویزا

  • شماره : ۲۹۰۰۰۱۴۵۵

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۶/۰۸

  • تعداد بازدید : 196

نامه اداره تذکره اداره‌کل داخلی وزارت امورخارجه به وزارت داخله با تکیه به گزارش کنسولگری ایران در ارضروم، مبنی بر این که شترداران ایرانی که از خوی به ارضروم و طرابوزان می‌روند تذکره خود را به امضای شهبندر ترکیه نمی‌رسانند و پنج لیره در گمرک سرحدی ترکیه جریمه می‌شوند. برای جلوگیری از این جریمه و مشکلات دیگر به آنان تذکر داده شوده که تذکره خود را به ویزای شهبندرهای ترکیه در آذربایجان برسانند.