• عنوان سند : بخشنامة ادارة مالیه در مورد محصولات کشاورزی مانند گندم و جو
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۱۱۰۲
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۱۱/۲۲
  • تعداد صفحات : ۲

بخشنامة ادارة مالیه در مورد محصولات کشاورزی مانند گندم و جو

  • شماره : ۲۴۰۰۲۱۱۰۲

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۱۱/۲۲

  • تعداد بازدید : 53

شرح: سند بخشنامة وزیر مالیه و رئیس کل مالیه، خطاب به ادارة مالیه شاهرود مي باشد كه در آن آمده كه اعلان مربوط به ضبط اجناس قاچاقی ارسالی اداره مالیه شاهرود واصل شده است و لازم مي‌باشد با توجه به فراوانی محصول امسال به اهالی فشاری وارد نیاید و حمل تا یک خروار گندم از یک قریه به قریه دیگر آزاد است و از آن بیشتر جریمه دارد. مأموران ارزاق و مالیه این بخشنامه را رعایت کنند و امنیه‌ها در این کار دخالتی نکنند. در ادامه، چگونگي اعمال جريمه تشريح شده و در پايان نيز، بر لزوم اطلاع رساني حكم به افراد مسئول تاكيد شده است.