• عنوان سند : اجازة چاپ روزنامة رعد در قزوین
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۷۶۲۹
  • تاریخ سند : ۱۲۹۸/۱۱/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

اجازة چاپ روزنامة رعد در قزوین

  • شماره : ۲۹۷۰۱۷۶۲۹

  • تاریخ : ۱۲۹۸/۱۱/۱۹

  • تعداد بازدید : 65

شرح: سند نامة ادارة معارف و اوقاف قزوین است که در آن اجازة چاپ‍ روزنامه رعد به آقای سید علی داده و از وی خواسته شده است که طبق تعهدات کتبی مقررات روزنامه نگاری را رعایت کند.