• عنوان سند : بخشنامة وزارت معارف در خصوص قانون جدید تقسیمات کشوری
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۷۰۲۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۱/۱۸
  • تعداد صفحات : ۶

بخشنامة وزارت معارف در خصوص قانون جدید تقسیمات کشوری

  • شماره : ۲۹۷۰۰۷۰۲۱

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۱/۱۸

  • تعداد بازدید : 55

شرح: سند بخشنامة وزارت معارف و اوقاف و امور مستظرفه به همراه بخشنامة وزارت داخله در مورد تقسیمات کشور است. در مفاد قانون تقسیمات کشوری 10 استان ذکر شده است که در هر استان نام چند شهرستان با توابع آن‌ها آمده است. این 10 استان و شهرستانهای آنها عبارتند از: استان یکم: زنجان، قزوین، ساوه، سلطان‌آباد، رشت، شهسوار / استان دوم: قم، کاشان، تهران، سمنان، ساری، گرگان/ استان سوم: تبریز، اردبیل / استان چهارم: خوی، رضائیه، مهاباد، مراغه، بیجار / استان پنجم: ایلام، شاه‌آباد، کرمانشاه، سنندج، ملایر، همدان/ استان ششم: خرم‌آباد، اهواز، گلپایگان، خرمشهر/ استان هفتم: بهبهان، شیراز، بوشهر، فسا، آباده، لار/ استان هشتم: کرمان، بم، بندرعباس، خاش، زابل/ استان نهم: سبزوار، بیرجند، تربت حیدریه، مشهد، قوچان، بجنورد، گناباد/ استان دهم: اصفهان، یزد.