• عنوان سند : تأسیس شعبة بانک ملی در سنندج
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۶۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۱/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

تأسیس شعبة بانک ملی در سنندج

  • شماره : ۲۴۰۰۳۶۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۱/۱۴

  • تعداد بازدید : 38

شرح: سند بخشنامه‌ای از طرف وزیر مالیه مي‌باشد که در آن از تأسیس شعبه بانک ملی در سنندج خبر داده شده است.