• عنوان سند : جدايي بهبهان از ایالت فارس و منضم شدن به خوزستان
  • شماره سند : ۲۹۷۲۲۴۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۱/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

جدايي بهبهان از ایالت فارس و منضم شدن به خوزستان

  • شماره : ۲۹۷۲۲۴۹۸

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۱/۰۱

  • تعداد بازدید : 90

شرح: سند نامة سرویس بودجه و احصائیة وزارت مالیه است که در آن جدا شدن بهبهان از ایالت فارس و انضمام آن به خوزستان را اعلام داشته است و این که چنانچه اعتباراتی هم داشته به مکان جدید منتقل شود.