• عنوان سند : قرارداد اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه
  • شماره سند : ۲۹۳۰۸۶۸۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۴۳/۰۴/۰۳
  • تعداد صفحات : ۷

قرارداد اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه

  • شماره : ۲۹۳۰۸۶۸۱۶

  • تاریخ : ۱۳۴۳/۰۴/۰۳

  • تعداد بازدید : 185

شرح: سند قرارداد اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه شامل چهارده ماده مي‌باشد. رفت و آمد و اقامت اتباع دو طرف مشروط بر رعايت مقررات و نيز بر اساس شرايط اتباع دول كامل الوداد؛ بهره‌مندي اتباع دو طرف از حقوق مدني؛ رعايت حقوق و منافع مشروع اتباع و شركت‌هاي طرفين و عدم اقدام‌هاي خودسرانه و تبعيض‌آميز در اين زمينه؛ آزادي تجارت، صنايع، پيشه‌وري، زراعت و مشاغل آزاد و همچنين حرفه‌هاي با دستمزد يا بدون دستمزد؛ برخورداري حق و حقوق به هنگام دعوي يا مراجعه به مراجع قضايي؛ معافيت از خدمت نظام وظيفه اتباع طرفين؛ نپرداختن  عوارض و ماليات اضافي؛ فعاليت شركت‌هاي تجاري و مدني و نيز موسسه‌هاي دو طرف بر اساس قانون دو كشور، مباحث مطرح شده در مواد 1الي8 مي‌باشد. در مادة نهم، غرض از كلمه كشتي، تشريح، در مادة 10 حركت كشتي‌هاي در بنادر دو طرف با پرچم خود و دسترسي به بنادر يكديگر بيان؛ در ماده دوازده به استخدام ملوان از بنادر يكديگر و در مادة سيزده به موارد استثناء كه شامل تعهدات نمي‌شود اشاره شده است. ماده چهارده نيز، به چگونگي حل اختلاف از تفسير يا اجراي قرارداد اختصاص دارد.