• عنوان سند : بورس تحصیلی دانشسرای عالی سن کلو فرانسه به دبیران ایران
  • شماره سند : ۲۹۷۰۴۵۷۰۴
  • تاریخ سند : ۱۳۵۵/۰۴/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

بورس تحصیلی دانشسرای عالی سن کلو فرانسه به دبیران ایران

  • شماره : ۲۹۷۰۴۵۷۰۴

  • تاریخ : ۱۳۵۵/۰۴/۰۲

  • تعداد بازدید : 364

شرح: سند نامة رایزن فرهنگی ایران در پاریس به دفتر کل روابط بین المللی وزارت آموزش و پرورش ایران، مبنی بر اعلام اعطای یک یا دو بورس تحصیلی مرکز سمعی و بصری دانشسرای عالی «سن کلو» فرانسه به دبیران ایران مي‌باشد و پي‌گيري و اقدام فوري در اين زمينه را خواسته است.