• عنوان سند : نامة شماري از اعضای مجلس سنا، مبني بر صرف‌جویی در انتشار گزارش‌هاي دولتی
  • شماره سند : ۴۵۷۶۵-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۳۰/۰۴/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

نامة شماري از اعضای مجلس سنا، مبني بر صرف‌جویی در انتشار گزارش‌هاي دولتی

  • شماره : ۴۵۷۶۵-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۳۰/۰۴/۰۱

  • تعداد بازدید : 289

شرح: سند درخواست اعضای مجلس سنا برای ممنوع شدن چاپ و نشر مجلات و گزارش‌هاي اداره‌هاي دولتی به استثنای ادارة آمار و منحل كردن دوائر و تشكيلات مرتبط در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نيز مكلف نمودن دولت براي مصرف مبالغ حاصل از صرفه‌جویی در این امر، براي کمک به آسایشگاه‌های کشور و ساختمان آن‌ها مي‌باشد.