• عنوان سند : نامة يك تاجر به دارائي براي شركت در مزايدة خريد كشتي
  • شماره سند : ۲۶۹۳۱-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۰/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

نامة يك تاجر به دارائي براي شركت در مزايدة خريد كشتي

  • شماره : ۲۶۹۳۱-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۰/۲۹

  • تعداد بازدید : 64

شرح: سند تلگراف يك تاجر به وزارت دارائي براي شركت در يك مزايدة خريد دو كشتي متعلق به نيروي دريايي جنوب است كه انجام شده و او نتوانسته در آن شركت نمايد و تقاضا نموده است در صورت امكان با پرداخت مبلغ بيشتر و يا در صورت تجديد مزايده در آن شركت نمايد.