• عنوان سند : تغيير نوشتن واحد پول به تومان
  • شماره سند : ۸۹۷۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۱۰/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

تغيير نوشتن واحد پول به تومان

  • شماره : ۸۹۷۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۱۰/۲۶

  • تعداد بازدید : 81

شرح: سند بخشنامة وزارت داخله به حكومت قم است و در آن خواسته شده كه به دليل آسانی نوشتن واحد پول به تومان مقرر شود كه بلديه‌ها دفاتر و اوراق محاسباتي را به تومان بنويسند.