• عنوان سند : ابلاغ تصويب‌نامة هيئت‌وزيران به بخشداري‌ها در مورد نظام وظيفه و ثبت احوال
  • شماره سند : ۱۱۳۱۸۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۰/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ تصويب‌نامة هيئت‌وزيران به بخشداري‌ها در مورد نظام وظيفه و ثبت احوال

  • شماره : ۱۱۳۱۸۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۰/۱۶

  • تعداد بازدید : 57

شرح: سند بخشنامة فرماندار تهران به بخشداري‌ها مي‌باشد كه در آن رونوشت تصويب‌نامة هيئت‌وزيران در بارة آئين‌نامه تكاليف كدخدايان در كارهاي مربوط به نظام وظيفه و آمار و ثبت احوال پيوست و اجراي آن درخواست شده است و اين نامه خطاب به بخشدار افجه است.