• عنوان سند : مخالفت عده‌اي از مالكان با كدخداي جمكران
  • شماره سند : ۶۸۴۰-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۰/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

مخالفت عده‌اي از مالكان با كدخداي جمكران

  • شماره : ۶۸۴۰-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۰/۱۵

  • تعداد بازدید : 67

شرح: سند آگهي كفيل بخش قم به اهالي اين منطقه به خصوص ده جمكران است كه در آن در جواب تقاضاي عده‌اي از مالك‌ها براي انفصال كدخداي اين ده با وجود تائيد او از سوي عده‌اي ديگر آمده كه كدخدا را بدون ارائه مدرك تخلف نمي‌توان از خدمت منفصل كرد و در صورت ضرر كدخدايي براي اهالي يك منطقه، همگی يك نفر را براي جانشيني معرفي نمايند تا حكم كدخدايي برايش صادر شود.