• عنوان سند : درخواست همكاري با شركت پنبه براي توسعة كشت آن
  • شماره سند : ۲۹۰-۸۳۰۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست همكاري با شركت پنبه براي توسعة كشت آن

  • شماره : ۲۹۰-۸۳۰۸

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 65

شرح: سند بخشنامه‌اي از طرف وزارت داخله است كه در آن از ولات و حكام ايالات و ولايات خواسته شده بوسيله مالك‌ها و كشاورزان حوزه مأموريت اطلاعات لازم را در زمينة مقدار زمين پنبه‌كاري شده و همچنين نيازمند كشت پنبه به شركت سهامي پنبه و پشم و پوست ارائه كنند تا اين شركت  براي توسعة كار پنبه‌كاري در سال 1315 به آنها كمك نمايد.