• عنوان سند : جايزة خريد قند و شكر
  • شماره سند : ۲۴۰-۲۶۷۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۰/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

جايزة خريد قند و شكر

  • شماره : ۲۴۰-۲۶۷۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۰/۰۹

  • تعداد بازدید : 263

شرح: سند اعلان ادارة ماليه يزد به عموم اهالي است كه از اول دي‌ماه 1315به خريداران عمدة قند و شكر به ازاي خريد هر 100 كيسه قند يا شكر، كيسه‌اي 1 ريال، هر 150كيسه، كيسه‌اي 25/1 ريال و هر 200 كيسه، كيسه‌اي 50/1 ريال  جايزه داده مي‌شود.