• عنوان سند : گزارش كميسيون خاص نفت مجلس در مورد اصلاحات اساسنامة شركت ملي نفت ايران
  • شماره سند : ۲۴۰-۴۷۹۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۳۸/۱۰/۰۷
  • تعداد صفحات : ۳۴

گزارش كميسيون خاص نفت مجلس در مورد اصلاحات اساسنامة شركت ملي نفت ايران

  • شماره : ۲۴۰-۴۷۹۱۶

  • تاریخ : ۱۳۳۸/۱۰/۰۷

  • تعداد بازدید : 75

شرح: سند گزارش كميسیون خاص نفت به مجلس شوراي ملي در دورة نوزدهم قانونگذاري است كه در آن اصلاحات مواد اساسنامه شركت ملي نفت ايران آمده است. اساسنامه در 25دي1333 به تصويب رسيده و اين اصلاحات براي تجديدنظر در مواد آن شامل كليات و سرمايه، موضوع و حقوق و اختيارات شركت، اركان شركت مشتمل بر مجمع عمومي صاحبان سهام، ترازنامه و حساب‌هاي سود و زيان و ساير مقررات صورت گرفته است