• عنوان سند : اجازة ورود هداياي خارجي به مناسبت عيد نوئل
  • شماره سند : ۲۴۰-۲۹۸۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۱۰/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

اجازة ورود هداياي خارجي به مناسبت عيد نوئل

  • شماره : ۲۴۰-۲۹۸۵

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۱۰/۰۵

  • تعداد بازدید : 62

شرح: سند ابلاغ تصويبنامة هيئت‌وزيران به اداره‌كل تجارت در مورد ورود هداياي خارجي به ماسبت عيد نوئل است كه در صورتي كه قيمتشان بيشتر از يكصد ريال نباشد نيازي به تصديق جواز ورود ندارد و از مادة 5 قانون متمم قانون انحصار تجارت مستثنی هستند