• عنوان سند : استفاده از درآمد كارخانة شهباز براي توسعه فرودگاه‌ها
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۴۱۴۸
  • تاریخ سند : ۱۳۲۲/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

استفاده از درآمد كارخانة شهباز براي توسعه فرودگاه‌ها

  • شماره : ۲۴۰۰۱۴۱۴۸

  • تاریخ : ۱۳۲۲/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 76

شرح: سند رونوشت نامة وزير جنگ به نخست‌وزير است كه در آن خواسته شده وزارت ماليه اجازه دهد مال الاجارة كارخانه هواپيماسازي شهباز، كه از شهريور 1320به اجارة انگليسي‌ها درآمده است، صرف تكميل و توسعه فرودگاه‌هاي كشور شود