• عنوان سند : ممنوع شدن استخدام تبعة خارجي در باشگاه هواپيمايي كشوري
  • شماره سند : ۲۹۷-۹۶۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

ممنوع شدن استخدام تبعة خارجي در باشگاه هواپيمايي كشوري

  • شماره : ۲۹۷-۹۶۹۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 71

شرح: اين سند نامه‌اي از طرف رئيس فرهنگ اراك است كه در آن رونوشت بخشنامة وزارت فرهنگ به يكي از آموزشگاه‌ها ابلاغ شده و طبق آن استخدام اتباع خارجي در باشگاه هواپيمايي كشوري ممنوع شده است