• عنوان سند : بخش‌نامة اجراي انحصار كامل دخانيات ايران
  • شماره سند : ۶۸۶۸-۲۴۰-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامة اجراي انحصار كامل دخانيات ايران

  • شماره : ۶۸۶۸-۲۴۰-۱

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۲۹

  • تعداد بازدید : 63

شرح سند: اين سند بخش‌نامة وزير ماليه به ادارات ماليه كشور است كه در آن اعلام شده انحصار دخانيات ايران از اول آذر1316 به صورت انحصار كامل تهيه سيگارت و اجناس دخانيه شروع شده و فروش سيگارت‌هاي متفرقه و سابق و همچنين فروش سيگارت‌هاي جديد بيش از قيمت متعين شده براي آن‌ها هم ممنوع است و از مامورين شهرباني تقاضا شده است كه متخلفين را شناسايي و گزارش كنند.