• عنوان سند : اعلان اعطاي اجازه طبابت به اطباي داراي 10 سال سابقه
  • شماره سند : ۲۹۷-۲۲۷۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۰۱/۰۶/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

اعلان اعطاي اجازه طبابت به اطباي داراي 10 سال سابقه

  • شماره : ۲۹۷-۲۲۷۹۷

  • تاریخ : ۱۳۰۱/۰۶/۲۹

  • تعداد بازدید : 199

شرح سند: اين سند اعلان رئيس معارف ايالتي آذربايجان به اطبا، جراحان، كحالان و دندانسازان منطقةآذربايجان است كه از ده سال پيش از وضع قانون طبابت يعني از 1329 هجري قمري مشغول طبابت بوده و طبق ماده 6 اين قانون حق گرفتن اجازه طبابت داشته ولي نگرفتند و تا يكسال مهلت داده مي شود تا به معرفي خود و اخذ تصديق نامه طبابت اقدام كنند.