• عنوان سند : تقاضاي عضويت در جمعيت بين‌المللي نجات و معاونت ابتدائي در موقع خطر
  • شماره سند : ۹۱۲۳-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۶/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱۵

تقاضاي عضويت در جمعيت بين‌المللي نجات و معاونت ابتدائي در موقع خطر

  • شماره : ۹۱۲۳-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۶/۲۵

  • تعداد بازدید : 200

شرح سند: اين سند نامة وزارت امور خارجه به رئيس الوزراي وقت است منضم به اساسنامة يك سازمان بين‌المللي موسوم به جمعيت بين المللي معاونت ابتدائي در موقع خطر كه در هلند مستقر است واز طريق اين انجمن و همچنين سفارت هلند از ايران خواسته شده كه در آن عضو شود. در حاشية نامه نوشته شده بررسي شود كه چه تعهداتي ازجمله مالي براي ايران دارد.