• عنوان سند : در خواست استفاده از عنوان دكتر
  • شماره سند : ۲۹۷-۲۲۰۳۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۶/۲۳
  • تعداد صفحات : ۱

در خواست استفاده از عنوان دكتر

  • شماره : ۲۹۷-۲۲۰۳۸

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۶/۲۳

  • تعداد بازدید : 181

شرح سند: اين سند نامة ابراهيم آقاجان به وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه است كه در آن اظهار داشته كه چندين سال است در بيمارستان امريكايي كرمانشاه به فراگيري كار طبابت، جراحي و چشم پزشكي مشغول بوده و معاونت جراحي آن بيمارستان را برعهده داشته و تصديق‌نامة امتحان پزشكان را هم دارا مي‌باشد. وي، اجازه خواسته كه بتواند از كلمه دكتر استفاده نمايد.