• عنوان سند : بخشنامة مقررات جديد ثبت احوال
  • شماره سند : ۲۹۲-۱۱۲۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۶/۲۲
  • تعداد صفحات : ۴

بخشنامة مقررات جديد ثبت احوال

  • شماره : ۲۹۲-۱۱۲۱

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۶/۲۲

  • تعداد بازدید : 197

شرح سند: اين سند بخشنامة ادارة سجل احوال وزارت داخله به ادارات سجل احوال و نظام وظيفه كل كشور است تا نسبت به دستور جديد وزارت كشور در مورد مشكلات اجراي ماده 9 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11آذر1310  كه اين بخشنامه آمده است عمل شود و اعتراض هاي مربوط به  اختلاف سن و اطلاعات سجل و همچنين موضوع مشموليت و سربازگيري با حضور افراد در كميسيون محلي رسيدگي شود.