• عنوان سند : تصويبنامة هيئت‌ وزيران مبني بر تغيير نام بندر پهلوي
  • شماره سند : ۲۹۳-۲۳۶۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۵۸/۰۶/۲۰
  • تعداد صفحات : ۱

تصويبنامة هيئت‌ وزيران مبني بر تغيير نام بندر پهلوي

  • شماره : ۲۹۳-۲۳۶۰۵

  • تاریخ : ۱۳۵۸/۰۶/۲۰

  • تعداد بازدید : 247

شرح سند: اين سند تصويبنامة هيئت‌وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسة 12/6/58 است كه اشعار مي‌دارد به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد تبصرة 2 مادة 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان1316 نام شهرستان بندر پهلوي تابع استان گيلان به بندر انزلي تغيير كرد.