• عنوان سند : دعوت از كميتة حقوق بشر در استان فارس براي شركت در جلسه
  • شماره سند : ۳۵۰-۱۱۱۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۰۶/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

دعوت از كميتة حقوق بشر در استان فارس براي شركت در جلسه

  • شماره : ۳۵۰-۱۱۱۵

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۰۶/۱۶

  • تعداد بازدید : 178

شرح سند: اين سند دعوتي است از طرف استاندار فارس از اعضاي كميته ايراني حقوق بشر كه هشت نفرند براي تشكيل جلسه به منظور انتخاب مسئول كميته، بررسي شرح وظايف و ارائه پيشنهادات و نظرهاي مشورتي به كميته مركزي.