• عنوان سند : بخشنامة در بارة صورت اسامي نقاط و شهرهاي تغيير نام يافته
  • شماره سند : ۲۹۰-۵۵۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۶/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامة در بارة صورت اسامي نقاط و شهرهاي تغيير نام يافته

  • شماره : ۲۹۰-۵۵۷۴

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 167

شرح سند: اين سند بخشنامة كفيل ستاد ارتش براي اطلاع عموم است كه در آن، تغييرنام 35 شهر و منطقه از نقاط مختلف كشور آمده است.