• عنوان سند : تربيت كارمند آزمايشگاه از طريق كارآموزي
  • شماره سند : ۷۰۵-۲۷۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۹/۰۶/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

تربيت كارمند آزمايشگاه از طريق كارآموزي

  • شماره : ۷۰۵-۲۷۰

  • تاریخ : ۱۳۲۹/۰۶/۱۲

  • تعداد بازدید : 176

شرح سند: اين سند نامة درخواست رئيس آزمايشگاه بيمارستان پهلوي به رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران است كه به دليل كمبود كارمند امور آزمايشگاهي در آزمايشگاهها و بناچار كمك گرفتن از پرستاران در اين مورد درخواست شده كه بيست نفر به صورت كارآموزي به مدت دو سال براي كار آزمايشگاهي تربيت شوند.