• عنوان سند : بخشنامة آموزشگاه عالي حسابداري شركت نفت براي پذيرش دانشجو
  • شماره سند : ۷۱۲۴-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۴۲/۰۶/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامة آموزشگاه عالي حسابداري شركت نفت براي پذيرش دانشجو

  • شماره : ۷۱۲۴-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۴۲/۰۶/۰۷

  • تعداد بازدید : 198

شرح سند: اين سند بخشنامه آموزشگاه عالي حسابداري شركت ملي نفت ايران است كه براي سال تحصيلي 43-1342 از ميان داوطلبان داري گواهي ششم رياضي دبيرستان با برگزاري امتحان تعدادي دانشجو مي‌پذيرد. دوران آموزشي 5 ساله است كه در سه دوره دوساله اول با مدرك ديپلم عالي، دوساله دوم با مدرك ليسانس و يك ساله سوم با مدرك فوق ليسانس ارزيابي مي شود.