• عنوان سند : بخشنامة استقلال گمرك تنكابن از مازندران
  • شماره سند : ۱۳۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۶/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامة استقلال گمرك تنكابن از مازندران

  • شماره : ۱۳۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۶/۰۶

  • تعداد بازدید : 213

شرح سند: اين سند بخشنامة وزير ماليه است كه توسط رئيس‌كل گمركات ابلاغ شده است و اشعار دارد بر اين كه از تاريخ صدور اين حكم دفتر ماليه تنكابن از حوزه ماليه مازندران جدا شده و كار عمليات اداري و محاسباتي آن مستقل و در ارتباط مستقيم با ادارات مركزي وزارت است.