• عنوان سند : بخش‌نامة تغيير اسامي طاغوتي كلية بخش‌ها، شهرداري، قراء و قصبات
  • شماره سند : ۳۴۶۰۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامة تغيير اسامي طاغوتي كلية بخش‌ها، شهرداري، قراء و قصبات

  • شماره : ۳۴۶۰۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۵۹/۰۴/۲۵

  • تعداد بازدید : 189

 اين سند بخش‌نامة مديركل تقسيمات كشوري استانداري سمنان به فرماندار سمنان است كه در آن خواسته شده اسامي طاغوتي كلية بخش‌ها، شهرداري، قراء و قصبات جمع‌آوري و با پيشنهاد نام‌هاي مناسب از طريق استانداري به دفتر تقسيمات وزارت كشور منعكس شود.