• عنوان سند : اجازة فروش اراضي در اختيار بختياري‌ها به شركت نفت انگليس
  • شماره سند : ۴۵۲۸۲-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

اجازة فروش اراضي در اختيار بختياري‌ها به شركت نفت انگليس

  • شماره : ۴۵۲۸۲-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۱۶

  • تعداد بازدید : 251

اين سند رونوشت تصويب‌نامه هيئت‌وزيران به وزارت دارائي است كه در آن آمده  برخي اراضي باير واقع در مسجدسليمان و خاك بختياري بشرح تصويب‌نامه كه از سابق جهت مرتع در اختيار طوايف بختياري قرار گرفته  است اصلا جزء اراضي خالصه دولت است و متصرفين فعلي مي توانند آن را به شركت نفت انگليس و ايران فروخته و از بهاي آن منتفع شوند.