• عنوان سند : بخش‌نامة والي ايالت خراسان خطاب به كارمندان و موسسات ملي، مبني بر لزوم بر سر نهادن كلاه لبه‌دار به صورت دائم.
  • شماره سند : ۳۷-۸۳۶۶-۲۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۴/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامة والي ايالت خراسان خطاب به كارمندان و موسسات ملي، مبني بر لزوم بر سر نهادن كلاه لبه‌دار به صورت دائم.

  • شماره : ۳۷-۸۳۶۶-۲۹۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۴/۱۴

  • تعداد بازدید : 320

سند بخش‌نامة والي خراسان است كه در آن ضمن اشاره به رعايت نشدن استفاده از كلاه لبه‌در توسط كارمندان اداره‌ها و موسسات ملي در ساعت‌هاي غير اداري و خلاف دانست آن اقدام، خواهان دادن اخطار به آن‌ها شده كه كلاه لبه‌دار را به صورت دائم و هميشه بر سر داشته باشند و در صورت رعايت نكردن دستور مي‌بايد متخلفان تحت تعقيب قرار گرفته و به خدمت آنها خاتمه داده شود. همچنين، به اداره نظميه دستور داده است كه همه روزه صورت اسامي متخلفان را براي اطلاع ايالت ارسال دارند كه مورد تعقيب قرار گيرند.