• عنوان سند : مكاتبه در بارة اجاره خالصجات سرحدي غرب
  • شماره سند : ۳۱۰۰۰۰۹۷۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۰۴/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

مكاتبه در بارة اجاره خالصجات سرحدي غرب

  • شماره : ۳۱۰۰۰۰۹۷۳

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۰۴/۱۳

  • تعداد بازدید : 242

اين سند نامة نخست‌وزير به وزارت دارائي است كه در آن هيئت‌وزيران بنا بر پيشنهاد آن وزارت تصويب نموده است كه اجارة خالصجات سرحدي غرب بدون رعايت مقررات با صلاحديد كميسيون نمايندگان استانداري دارائي و تيپ كرمانشاهان واگذار شود.