• عنوان سند : تصويب‌نامة واگذاري زمين به كاركنان فني شركت نفت
  • شماره سند : ۲۴۰۰۴۵۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

تصويب‌نامة واگذاري زمين به كاركنان فني شركت نفت

  • شماره : ۲۴۰۰۴۵۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۱۰

  • تعداد بازدید : 184

اين سند رونوشت تصويب‌نامة هيئت‌وزيران به وزارت دارائي است كه در آن با پيشنهاد اين وزارت براي واگذاري دو هكتار زمين واقع در لالي جهت خانه‌سازي افزارمندان شركت سهامي نفت انگليس و ايران طبق مقررات مادة 4 قرارداد امتياز به آن شركت موافقت شده است.