• عنوان سند : بخشي از اساس‌نامة شركت سهامي چاي گيلان
  • شماره سند : ۳۰۴۴۸۸-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۴/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱۷

بخشي از اساس‌نامة شركت سهامي چاي گيلان

  • شماره : ۳۰۴۴۸۸-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۴/۰۹

  • تعداد بازدید : 218

اين سند اساس‌نامة شركت سهامي چاي گيلان است كه با انعقاد قراردادي بين مؤسسة توليدكنندگان چاي در لاكان و مؤسسة توليدكنندگان چاي در لاهيجان تنظيم شده است. مركز اصلي اين شركت ايراني تهران و مركز عمليات آن گيلان مي‌باشد. از اهداف شركت طبق مادة 6 تهيه، خشكانيدن، مخلوط نمودن، باربندي، فروش و ساير عمليات صنعتي و بازرگاني مربوط به چاي است. در اين اساس‌نامه امور مربوط به سهام و سرمايه شركت، سازماندهي شامل مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرسان، مالي، اخطارات و شرايط برچيدگي آن آمده است.