• عنوان سند : اساس‌نامة داخلی صنف بارفروشان مشهد و حومه
  • شماره سند : ۲۸۵۱۴-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۹/۰۴/۰۷
  • تعداد صفحات : ۴

اساس‌نامة داخلی صنف بارفروشان مشهد و حومه

  • شماره : ۲۸۵۱۴-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۴۹/۰۴/۰۷

  • تعداد بازدید : 206

اين سند اساس‌نامة تشکیل اتحادیة بارفروشان مشهد و در 34 ماده است كه در آن محل اتحادیه، شرایط عضویت، فعاليت هيئت مدیره ده نفری آن، تشكيل مجمع عمومي، دستورات بهداشتي، مكاتبات، چگونگي حل اختلافات و مسايل مختلف از جمله مالی تشریح شده است.