• عنوان سند : بخش‌نامة تخفيف محصولات نفتي شركت نفت براي مصارف دولتي
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۱۷۸۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۴/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامة تخفيف محصولات نفتي شركت نفت براي مصارف دولتي

  • شماره : ۲۴۰۰۱۱۷۸۴

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۴/۰۳

  • تعداد بازدید : 179

اين سند بخش‌نامه‌اي است كه ادارة امتيازات و نفت وزارت ماليه با استناد به سواد تصويب‌نامة هيئت وزراء در زمينه قيمت محصولات نفتي شركت سهامي نفت انگليس و ايران براي خرداد 1315 تا خرداد 1316 از طرف محمود بدر وزير ماليه صادر كرده است. طبق بخش‌نامه اين محصولات براي مصارف ادارات دولتي (منظوره در قسمت 4 تصويب‌نامه) بايد با تخفيف از طرف نمايندگان و عاملين شركت محاسبه شود و رؤساي اين ادارات هم بايد گواهي رسمي لازم را براي خريد صادر به شركت ارائه نمايند و هر گونه افزايش قيمت نسبت به تصويبنامه تخلف محسوب شده و بايد به وزارت ماليه گزارش شود.