• عنوان سند : کاهش مالیات بخاطر گرانی ناشی از جنگ جهانی دوم
  • شماره سند : .۲۴۰۰۲۰۸۴۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۰۷/۲۷
  • تعداد صفحات : ۲

کاهش مالیات بخاطر گرانی ناشی از جنگ جهانی دوم

  • شماره : .۲۴۰۰۲۰۸۴۲

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۰۷/۲۷

  • تعداد بازدید : 60

سندي كه در اين شمارة معرفي مي‌گردد به مناسبت سوم شهریور1320، سالروز اشغال ایران توسط قوای متفقین، انتخاب گرديده است. تاريخ سند1321/07/27ش. مي‌باشد و به شماره 240020842 در آرشيو ملي ايران نگهداري مي‌شود. اين سند پیشنهاد قانونی وزیر دارائی و نخست‌وزیر به مجلس در هفت ماده است که در آن به دلیل افزایش قیمت اجناس بخاطر جنگ جهانی دوم کاهش مالیات بر درآمد پیشه‌وران و حقوق بگیران و حذف اخذ مالیات از اقشار کم درآمد خواسته شده است.